Změny leteckých předpisů

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny leteckých předpisů

Po dokončení změny č. 33 českého leteckého předpisu L15 v první polovině tohoto roku rozhodlo MD ČR, že všemi dalšími aktualizacemi bude pověřený Úřad pro civilní letectví – Odbor leteckých předpisů. Ten bude mít možnost požádat o spolupráci další subjekty včetně ŘLP ČR, s. p., jako například v případě leteckých předpisů L11, L12, L15, L4444 a L7030/4.

Rok 2005 znamenal pro ŘLP ČR, s. p. zásadní změnu při přípravě změn českých leteckých předpisů v návaznosti na mezinárodní dokumenty ICAO.

Po dokončení změny č. 33 českého leteckého předpisu L15 v první polovině tohoto roku rozhodlo MD ČR, že všemi dalšími aktualizacemi bude pověřený Úřad pro civilní letectví – Odbor leteckých předpisů. Ten bude mít možnost požádat o spolupráci další subjekty včetně ŘLP ČR, s. p., jako například v případě leteckých předpisů L11, L12, L15, L4444 a L7030/4.

V tomto duchu proběhla již příprava změn č. 43 předpisu L11 a č. 4 předpisu L4444. V červenci a v srpnu proběhlo připomínkové řízení k textům uvedených změn na úrovni ŘLP ČR, s. p. a počátkem září bylo odsouhlasené znění předáno ÚCL s doporučením, aby byl dodržen termín platnosti změn v Annexu 11 a Doc 4444, tj. 24. listopadu 2005.

Změna č. 43 předpisu L11 se týká v Hlavě 1 zavedení některých nových definic, jako např. Kalendář, Gregoriánský kalendář, Překážka, Údaj a zrušení definice Letecká stanice.
V Hlavě 2 je vsunuta nová kapitola – Jednotné referenční systémy, jejíž text je totožný s ustanovením 3.7 předpisu L15. Další změna se týká Hlavy 3, kde je zapracován nový odstavec, týkající se uplatňování snížených vertikálních minim rozstupu 300 m (1 000 ft) mezi letovými hladinami 290 až 410 včetně, kdy musí být zaveden na regionálním základě program pro monitorování schopnosti přesného dodržování výšky letadel v těchto hladinách a sdílení těchto dat mezi jednotlivými regiony. Změna textu v této Hlavě se týká také upřesnění použití radaru pro řízení pohybu na pohybové ploše a definování jeho funkce.
V Hlavě 6 jsou nově uvedeny požadavky na uchovávání všech automatických záznamů komunikace v ATS s odkazem na Předpis L10, Svazek II nebo na dobu nejméně 30 dnů.
V Hlavě 7, týkající se požadavků na předávané meteorologické informace je upřesněn text ve smyslu, že určité změny meteorologických podmínek se interpretují jako zhoršení meteorologického prvku, i když se normálně za zhoršení nepovažují. Zvýšení teploty může například nepříznivě ovlivnit provoz určitých typů letadel. V Doplňku 5 předpisu L11 jsou změněna některá kriteria použitá k určení překážek v definovaných prostorech.
Změna č. 4 předpisu L4444 se v Hlavě 1 – Definice týká tak, jako dále v celém dokumentu opravou termínů z vyčkávacího bodu na fix (kdy „vyčkávací fix“ je definován jako zeměpisná poloha, která slouží jako vztažný bod k postupu pro vyčkávání; a dále v anglické terminologii z „holding position“ na „holding point“ (tato změna nemá vliv na překlad do českého jazyka).
Dále v Hlavě 4 tohoto leteckého předpisu je nově stanoveno, že postupy uvedené v tomto dokumentu nezbavují pilota povinnosti se ujistit, že jakékoli povolení vydané stanovišti řízení letového provozu je tomto ohledu bezpečné. Pokud je let IFR vektorován radarem nebo je mu vydáno letové povolení k přímému letu vedoucímu letadlo mimo tratě ATS, může být pilot neschopen určit přesně polohu letadla s ohledem na překážky v tomto prostoru a následně ani nadmořskou výšku, která zajistí předepsanou bezpečnou výšku nad překážkami.

V Hlavě 5 je nově stanoveno, že musí ve vyčkávacím obrazci být věnována pozornost nejen letadlům vyčkávajícím, ale i vstupujícím do stejného vyčkávacího obrazce. V této Hlavě je též nově zaveden nový termín „pravé Machovo číslo“, na kterém je založena technika Machova čísla. „Pravým Machovým číslem“ se rozumí Machovo číslo opravené o možnou chybu přístroje.

Dále v Hlavě 6 jsou mimo to že jsou vyčkávací body přejmenovány na vyčkávací fixy, definovány pro lety VFR místa pro vyčkávání za viditelnosti.
V této a následujících Hlavách 7, 8 a 11 jsou opraveny některé meteorologické termíny v souvislosti se změnou leteckého předpisu L3 – Meteorologie. V Hlavě 7 je též nově definováno, že dráha je uvolněna, pokud celé letadlo minulo vyčkávací místo pro příslušnou dráhu. Zásadně je změněn odstavec, týkající se sníženého minima rozstupu mezi letadly využívajícími stejnou dráhu. Jsou zde popsány zásady za kterých je možné sníženého minima rozstupu mezi letadly využívajícími stejnou dráhu využívat, jsou definována kriteria a podmínky nutné k aplikaci tohoto postupu.
V Hlavě 8 je stanoveno, že radarový řídící musí při vektorování letu IFR a pokud je letu IFR povolena přímá trať vedoucí letadlo mimo tratě ATS zajistit, že bude po celou dobu dodržena bezpečná výška nad překážkami, dokud letadlo nedoletí nad bod, ve kterém pilot přejde na vlastní navigaci.
V Hlavě 12 – Frazeologie je nově v poznámce zdůrazněno, že požadavky na opakování povolení a informací, týkajících se bezpečnosti, jsou stanovena ustanovením 4.5.7.5 stejného leteckého předpisu. Dále je v této Hlavě definováno že letadlo nebo mobilní prostředek, který je příčinou podmínky ve vydaném povolení, musí být první míjející letadlo / mobilní prostředek před druhým letadlem, kterého se to týká. Jsou zde uvedeny nové fráze týkající se např. případu, kdy není možné vydat povolení k odchylce z trati na žádost pilota a opravy dalších frází, jako např. v případě křižování dráhy, povolení ke vzletu, vstupu do okruhu, povolení k přistání v situaci, kdy je využíván snížený rozstup na dráze, atd.
V Hlavě 15 – Postupy pro nouzové situace, ztrátu spojení a nenadálé situace byl vložen nový text, týkající se zvláštního postupu pro nenadálé situace za letu v letovém prostoru nad oceánem. Je zde popsán postup pilota a stanoviště poskytujícího letové provozní služby v případě, kdy pilot není schopen dodržet stanovenou trať z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek nebo snížení požadované navigační výkonnosti v daném prostoru. V této Hlavě je též opraven text týkající se postupu pro ztrátu spojení letadlo – země v prostoru, kde je nebo není službou řízení používán radar, nebo je let vektorován radarem / směrován ATC na souběžné trati s použitím RNAV bez určené meze povolení.
Dle nám dostupných informací je ke stejnému datu připravována změna ICAO č. 80 Annexu 10/II, která se zabývá předáváním informací o provozních kmitočtech. Stupeň rozpracování této změny pro Českou republiku nám není znám, neboť ŘLP ČR, s. p. nebyl zatím požádán o spolupráci. Tato změna má však úzkou souvislost s publikací Radiotelefonní postupy a letecká frazeologie, jejíž změna je zatím plánována k datu shodném s dnem účinnosti změny č. 4 předpisu L4444. V této publikaci došlo k zásadní změně celého dokumentu jak po obsahové, tak po grafické stránce. Byla doplněna a opravena jednotlivá ustanovení a novou kapitolou se stala frazeologie používaná při pátrání a záchraně.